Menu

Wsparcie finansowe od szwedzkiej organizacji Regnbågsfonden (Tęczowy Fundusz)

2021 rok

PTPA ze wsparciem finansowym od szwedzkiej organizacji Regnbågsfonden (Tęczowy Fundusz)

EN below

PTPA otrzymało darowiznę od szwedzkiej organizacji Regnbågsfonden (Tęczowy Fundusz), która pod koniec 2020 roku zorganizowała wśród prywatnych darczyńców zbiórkę na działalność naszej organizacji.

Regnbågsfonden to szwedzka organizacja charytatywna, która współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz praw osób LGBTI w różnych krajach na całym świecie. Finansują projekty i organizacje udzielające różnego rodzaju wsparcia i prowadzącego rzecznictwo w celu zmniejszenia dyskryminacji, przemocy i prześladowań osób LGBTI. Jak deklarują: „naszą wizją jest świat, w którym prawa człowieka osób LGBTI są szanowane i przestrzegane”.

Dzięki dotacjom prywatnych darczyńców zebranym przez fundusz Regnbågsfonden możemy kontynuować naszą pracę na rzecz społeczności osób LGBT+ w 2021 roku i zapewnić pomoc prawną poprzez:

  • poradnictwo - przypominamy, że prawniczki PTPA udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach dyskryminacyjnych, 5 dni w tygodniu (maszprawo@ptpa.org.pl, telefon: +48 22 498 15 26),
  • litygację – pro bono dla równości – pełnomocnicy i pełnomocniczki pro bono współpracujący z PTPA podejmują się prowadzenie spraw sądowych dotyczących dyskryminacji. Tylko w 2021 roku pełnomocnicy pro bono podjęli się reprezentacji dwóch osób dyskryminowanych w miejscu pracy.

Do wielu z tych postępowań przyłącza się także PTPA, w niektórych – osoby członkowskie PTAP występują nawet w charakterze powódek i powodów (). Staramy się także przyłączać do postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – jesteśmy członkiem.

Zachęcamy do kontaktu w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe.

To dzięki darowiznom – nawet niewielkim kwotom – zapewniona jest ciągłość działalności organizacji takich jak nasza. Darowizny pozwalają nam gromadzić środki własne, które stanowią wkład do realizowanych przez nas projektów i opłacić koszty działalności naszego biura. Zachęcamy do wspierania nas także w taki sposób – prowadzenia zbiórek wśród prywatnych darczyńców.


EN

PSAL received a donation from the Swedish organization Regnbågsfonden (Rainbow Fund), which raised funds from private donors at the end of 2020 to support the work of our organization.

Regnbågsfonden (= Rainbow fund) is a Swedish charity organisation that cooperates with organisations working for rights of LGBTI people in different countries around the world. We fund projects and organisations working with different kinds of support and advocacy to decrease discrimination, violence and persecution against LGBTI people. As they declare: “Our vision is a world where human rights of LGBTI people are respected and upheld”.

With donations from private donors raised by the Regnbågsfonden fund, we can continue our work for the LGBT+ community in 2021 and provide legal support through:

  • legal advice – lawyers working for PSAL offer free legal advice on anti-discrimination law by phone by mail, 5 days a week (maszprawo@ptpa.org.pl, phone: +48 22 498 15 26),
  • litigation – pro bono lawyers cooperating with PSAL within the Pro Bono for Equality network offer legal support in court cases concerning discrimination. In 2021 alone, pro bono lawyers took 2 cases concerning discrimination on the ground of sexual orientation in workplace.

PSAL also joins many of these proceedings; in some, PSAL members even act as plaintiffs (law suit against Kaja Godek). We also try to join the proceedings before the European Court of Human Rights – we are a member of the Coalition for Civil Partnership and Marriage Equality.

Please, contact us in cases involving discrimination based on sexual orientation, gender identity, gender expression and gender characteristics.

It is through donations - even small amounts - that the work of organizations like ours is possible. Donations allow us to raise our own funds which contribute to the projects we conduct out and to pay for the running costs of our office. We encourage you to support us also in this way - by collecting funds among private donors.

Partnerzy i sponsorzy