Menu

Interwencja PTPA w sprawie rejestracji znaków graficznych NOP

PTPA wraz z innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji podjęło interwencję w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o rejestracji znaków graficznych Narodowego Odrodzenia Polski. Według organizacji znaki te mogą szerzyć nienawiść i być niezgodne z polskim prawem.

Interwencje w tej sprawie podjał także zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Prokuratura.

Treść interwencji:

Warszawa, 23.11.2011

Sz. P. Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Dot. sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie – VII Wydziału Rejestrowego,
sygn. akt VII MS Rej EWP Zm 77/09

Szanowny Panie Prokuratorze,

Podpisane niżej organizacje działające na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji ze zdumieniem i oburzeniem przyjęły informację o zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Rejestrowy jako
symboli Narodowego Odrodzenia Polski znaków krzyż celtycki, „zakaz pedałowania”, orła w koronie z rózgami liktorskimi, krzyż i miecz.

Uważamy, iż rejestracja jako symboli partii powyższych znaków graficznych, stanowi naruszenie prawa, w szczególności konstytucyjnego zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), oraz stanowiących fundament porządku prawnego zasad współżycia społecznego. Znak „zakaz pedałowania” jest też obsceniczny i jego publiczne prezentowanie narusza dobre obyczaje i może być uznane za nieobyczajny wybryk lub nieprzyzwoity rysunek (art. 140 i 141 kodeksu wykroczeń) i wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 par. 1 kw).

W naszej opinii znaki te, w szczególności krzyż celtycki i „zakaz pedałowania” są znakami powszechnie rozpoznawanymi jako propagujące nienawiść ze względów rasowych, narodowościowych oraz orientacji
seksualnej. Znaczenie tych symboli nie może być odczytywane w oderwaniu od działalności oraz programu partii jednoznacznie wskazujących na jej nacjonalistyczny charakter, odwołujących się do retoryki faszystowskiej. W programie NOP-u (Deklaracja Trzech Pozycji, pkt.2) napisano, że „zarówno aborcja jak homoseksualizm są złem
absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia”.
W tym kontekście znak „zakaz pedałowania” jest przejawem nawoływania do nienawiści, choć niestety do tej pory wśród przesłanek przestępstw z art. 256 i 257 kk nie ma orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Natomiast z całą pewnością znak ten narusza godność osób należących do mniejszościowej grupy społecznej i w tym sensie jest sprzeczny z prawem.

W naszej opinii przypadek rejestracji przez Sąd Okręgowy jako symbolu NOP „zakazu pedałowania” potwierdza konieczność uzupełniania kodeksu karnego o zakaz przestępstw nienawiści motywowanych orientacją i
tożsamością seksualną, wiekiem, płcią i niepełnosprawnością, o co od lat zabiega Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności.

Podpisane niżej organizacje zawracają się więc o zaskarżenie przez prokuraturę postanowienia sądu o zarejestrowaniu nowych symboli NOP.

Z poważaniem

Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii;
Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
Monika Serkowska, Fundacja Autonomia;
Wiktor Dynarski, Fundacja Transfuzja;
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności

Do wiadomości:
- prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

Partnerzy i sponsorzy