Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.

Art. 3
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i ma prawo używania okrągłej pieczęci z nazwą w otoku oraz oznak według zarejestrowanych wzorów. Towarzystwo może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu „Polish Society of Anti-discrimination Law” i jej nazwy skróconej w języku polskim „PTPA” oraz w wersji tłumaczonej na język angielski – „PSAL”.

Art. 4
Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Art. 5
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

Art. 6
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, religię i wyznawane poglądy, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i majątkowy oraz wiek.

Art. 7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych;
- przygotowywanie ekspertyz naukowych;
- upublicznienie dyskusji na temat zjawiska dyskryminacji;
- wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej łącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi, sądami międzynarodowymi oraz organami administracji publicznej;
- kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec grup narażonych na dyskryminację;
- działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
- promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego;
- propagowanie inicjatyw sprzyjających tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku dla ludzi różnych religii, kultur i światopoglądów.
- organizowanie seminariów, warsztatów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;
- tworzenie, wspieranie i opiniowanie projektów legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
- podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym prawników, w zakresie znajomości krajowego i międzynarodowego prawa antydsykryminacyjnego;
- propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla marginalizowanych i dyskryminowanych grup społecznych;
- działalność wydawnicza, w tym publikacja materiałów edukacyjnych oraz raportów dotyczących zjawiska dyskryminacji;
- współpraca z wszelkimi osobami i organizacjami o podobnych celach;

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 8
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Art. 9
Towarzystwo posiada członków:

- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych

Art. 10
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wyższe wykształcenie prawnicze, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego statutu. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa.

Art. 11
Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu.

Art. 12
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub w rozwój dziedziny prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Towarzystwa.

Art. 13
Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:

- czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa;
- prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa;
- prawo udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
- prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Towarzystwa.

Art. 14
Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:

- obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;
- obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
- obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich;
- obowiązek dbania o dobre imię Towarzystwa i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

Art. 15
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w pracach władz statutowych Towarzystwa. W pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Art. 16
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

Art. 17
Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Art.18
Utrata członkostwa następuje na skutek:

- pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
- wykluczenia przez Zarząd z powodu:
- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa;
- nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Towarzystwa;
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku;
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
- śmierci członka lub ograniczenia jego zdolności do czynności prawnych;

Art. 19
Od Uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa bądź pozbawienia członkostwa, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Art. 20
Władzami Towarzystwa są:

- Walne Zgromadzenie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

Art. 21
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Ukonstytuowanie się nowych władz i przejęcie spraw Towarzystwa powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty wyborów. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

Art. 22
W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku ustąpienia Prezesa, Zarząd powierza jego obowiązki jednemu ze swoich członków.

Art. 23
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Art. 24
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne albo nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

- członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym
- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym

Art.25
Zwyczajne walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa skierowany do Zarządu. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz proponowany termin jego odbycia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie wskazanym we wniosku bądź w innym terminie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Art. 27
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają kwalifikowaną większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie braku powyższego quorum Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

Art. 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
- uchwalanie zmian statutu;
- wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa;
- zatwierdzanie uchwał organów Towarzystwa o kooptacji;
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
- udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków;
- uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa;
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze;
- podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego;
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
- podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Towarzystwa.

Art. 29
Rozwiązanie Towarzystwa, zmiana statutu, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przepisy niniejszego artykułu nie uchybiają postanowieniom zawartym w art. 27 niniejszego statutu, dotyczącym quorum wymaganego do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w drugim terminie.

Art. 30
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony jedynie na taki cel społeczny, który jest zgodny z celami Towarzystwa.

Art. 31
Odwołanie przed upływem kadencji Zarządu bądź jego członka oraz pozbawienie godności członka honorowego wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przepisy niniejszego artykułu nie uchybiają postanowieniom zawartym w art. 27 niniejszego statutu, dotyczącym quorum wymaganego do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w drugim terminie.

Art. 32
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą członka zwyczajnego do reprezentowania Towarzystwa w konkretnej sprawie. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

Art. 33
Do kompetencji Zarządu należy:

- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
- sporządzanie planów pracy i budżetu;
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;
- podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu praw majątkowych oraz o obciążaniu majątku Towarzystwa;
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
- przyjmowanie i wykluczanie członków zgodnie z art. 18 lit. b statutu;

Art. 34
W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z Prezesa i Członków Zarządu. Walne Zgromadzenie może powołać także Wiceprezesa Zarządu. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.”

Art. 35
Prezes ma prawo decydującego głosu w wypadku równości głosów w Zarządzie.

Art. 36
Podmiotem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa może być każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Art. 37
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

Art. 38
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. W jej skład wchodzi 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie. Osoby należące do Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

Art. 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności Zarządu;
- składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
- prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;
- prawo wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Zarządu bądź poszczególnych jego członków;
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 40
Na wniosek Prezesa Zarząd może powołać Radę Konsultacyjną, której przysługiwać będzie głos doradczy w sprawach bieżących Towarzystwa.

Art. 41
Członkami Rady Konsultacyjnej mogą być osoby cieszące się szacunkiem społecznym, które wniosły lub wnoszą istotny wkład w realizację celów Towarzystwa.

Art. 42
Źródłami majątku Towarzystwa są:

- składki członkowskie;
- darowizny, spadki, zapisy;
- dotacje, subwencje i ofiarność publiczna;
- dochody z majątku Towarzystwa;
- wpływy z działalności statutowej Towarzystwa;
- dochody z działalności gospodarczej – w razie podjęcia przez Towarzystwo decyzji o prowadzeniu takiej działalności.

Art. 43
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Art. 44
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

Art. 45
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, podpis składa tylko jedna osoba.

Art. 46
Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
Nowi członkowie wpłacają składki w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Art. 47
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 48
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według zasad obowiązującego w tym zakresie prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

Art. 49
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami).

Partnerzy i sponsorzy