Menu

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie, w której PTPA wspierało dyskryminowaną aplikantkę radcowską

W dniu 14 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy uchylił oddalający powództwo antydyskryminacyjne wyrok Sądu Okręgowego m.in. w części dotyczącej odszkodowania za nierówne traktowanie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W przedmiotowym postępowaniu powódka dochodzi m.in. zasądzenia na jej rzecz od pracodawcy – jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej - odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zakresie wynagradzania, dostępu do awansu i szkoleń ze względu na posiadanie statusu aplikantki radcowskiej. Skarga kasacyjna została złożona od wyroku oddalającego roszczenie antydyskryminacyjne. 

Partnerzy i sponsorzy