Menu

PTPA wystąpiło do Premiera w sprawie nazw stanowisk urzędniczych

PTPA, w ramach realizowanego projektu „Równościowy monitoring ogłoszeń o pracę”, wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie podjęcia inicjatywy celem uwzględnienia w nazwach stanowisk urzędniczych zarówno formy męskiej jak i żeńskiej.

Warszawa, 20 lipca 2009 r.

Sz. P.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, zwracamy się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy nowelizacji Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, celem uwzględnienia w nazwach stanowisk zawartych w załącznikach do ww. rozporządzenia zarówno formy męskiej jak i żeńskiej. PTPA realizuje obecnie projekt pt. „Monitoring zasady równości w ogłoszeniach o pracę”, gdzie zatrudnieni przy nim prawnicy reagują na złamanie zasady równego traktowania przez pracodawców poszukujących pracowników. Niestety, wiele spośród podjętych przez naszą organizację interwencji dotyczyło urzędów administracji publicznej, których ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy mogą rodzić wątpliwość co do zgodności z prawem. Pragniemy przypomnieć, że od 2002 roku (nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a obecnie przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) polskie prawo pracy zabrania formułowania ogłoszeń o pracę, które mogą sugerować płeć pracownika/pracownicy. Takie działania są wykroczeniem i podlegają karze grzywny.

W związku z powyższym, niezbędnym wydaje się odpowiednie uregulowanie praktyki odnośnie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej i wprowadzenie nazw stanowisk urzędniczych w formie zarówno męskiej jak i żeńskiej. Takie działanie byłoby również dobrą praktyką w realizacji konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn, a także obowiązującej w Unii Europejskiej zasady równości płci oraz gender mainstreamingu (uwzględniania perspektywy płci we wszystkich etapach działaniach władzy publicznej).

Z poważaniem,

Karolina Kędziora

Prezeska Zarządu


Do wiadomości:

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,

KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

- Sławomir Marek Brodziński, Szef Służby Cywilnej, KPRM, Al. Ujazdowskie

1/3, 00-583 Warszawa

 

Partnerzy i sponsorzy