Menu

PTPA na spotkaniu z nowym Pełnomocnikiem Rządu ds Równego Traktowania

Przedstawiciele zarządu PTPA - Krzysztof Śmiszek i Karolina Kędziora spotkali się 26 stycznia br. z Wojciechem Kaczmarczykiem, nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i Równego Traktowania.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie zakresu działań PTPA, zwłaszcza koordynowanej przez PTPA Koalicji Równych Szans. PTPA przedstawiło Pełnomocnikowi zagadnienia, które z punktu widzenia polityki równościowej mają kluczowe znaczenie - konieczność pełnego dokończenia oraz odpowiedniej ewaluacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Podkreślono także potrzebę rozpoczęcia prac nad nowym programem, którego realizacja wynika z przepisów z tzw. ustawy równościowej z 2010 r. PTPA podkreśliło, że na realizację czekają postulaty legislacyjne środowisk antydyskryminacyjnych, m.in. nowelizacja tzw. ustawy równościowej, konieczność kontynuowania debaty parlamentanej nad nowelizacją Kodeksu karnego w kierunku rozszerzenia ochrony przed mową nienawiści i przestepstwami z nienawiści, uregulowanie statusu prawnego związków partnerskkich. Omówiono także potencjalne wspólne pola działań organizacji pozarządowych i Pelnomocnika - podnoszenie  świadomości społecznej w zakresie korzystania z instrumentów prawnych celem dochodzenia naruszonych dyskryminacją praw. Pełnomocnik zadeklarował, że rozważy kontynuację dobrej praktyki zapoczątowanej przez poprzednie pełnomocniczki, polegającej na cyklicznych spotkaniach tematycznych organizacji pozarządowych z przedstawicielami rządu w kontekście konkretnych zagadnień z dziedziny równego traktowania.

PTPA zaprosiło ministra Kaczmarczyka do wzięcia udziału w spotkaniu Koalicji Równych Szans celem poznania bliżej organizacji pozarządowych, które od lat prowadzą działania na rzecz przeciwdzidzłania dyskryminacj z takich powodów jak płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, wyznanie, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, rasa, pochodzenie etniczne, czy też narodowość.      

Partnerzy i sponsorzy