Menu

Międzynarodowa konferencja. Europejskie standardy równego traktowania w krajach europy środkowo-wschodniej po 10 latach obecności w UE

Czas trwania projektu: lipiec - październik 2014

W 2014 r. minęło 10 lat od wstąpienia Polski i innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w struktury Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem do Unii, kraje te były zobowiązane do wdrożenia do swoich systemów prawnych przepisów zakazujących dyskryminacji, a także podniesienia efektywności krajowych polityk w zakresie promocji równych szans i praw. 
Na konferencji dokonano przeglądu stanu wdrażania tych zobowiązań. Zostały również zaprezentowane specyficzne dla tego regionu bariery w skutecznym stosowaniu instrumentów antydyskryminacyjnych. Konferencja była miejscem dyskusji na temat największych wyzwań dla Europy w zakresie równego traktowania.

Konferecja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce

Partnerzy i sponsorzy