Menu

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno - psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją/ You have the right to equal treatment. Legal and psychological counseling for individuals and families at risk of discrimination.

marzec 2017 - listopad 2018/ March 2017 - November 2018

Projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno - psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” ma na celu kontynuację rozpoczętego w 2012 r. bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz psychologicznego. Skierowany jest do osób fizycznych – mieszkańców i mieszkanek Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak:

 • dostęp do dóbr i usług;
 • zatrudnienie;
 • edukacja;
 • dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

A także dla osób zagrożonych dyskryminacją z powodu:

 • swojej rasy;
 • pochodzenia etnicznego;
 • narodowości;
 • płci;
 • orientacji seksualnej;
 • wiek;
 • czy też niepełnej sprawności.

Dyżury prawnika odbywają się w każdy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 10 - 14
Porady telefoniczne: tel. 22 498 15 26
Porady drogą elektroniczną:     maszprawo@ptpa.org.pl

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem w biurze PTPA, a także istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w godzinach popołudniowych (do godz. 18).

Prosimy o zapoznanie się z     regulaminem poradnictwa.

Dostępna jest również BROSZURA O ASERTYWNOŚCI, dostępna     TUTAJ

Projekt koordynuje r.pr. Karolina Kędziora, kontakt: kkedziora@ptpa.org.pl

Projekt "Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno - psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją" sfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Project "You have the right to equal treatment. Legal and psychological counseling for individuals and families at risk of discrimination" aims at continuing the free, specialized legal counseling in the field of antidiscrimination and psychological law, launched in 2012. It is aimed at natural persons - inhabitants and residents of Warsaw who are subjected to discrimination or who experience in their life unequal treatment, especially in such areas of life as:

 • access to goods and services;
 • employment;
 • education;
 • access to health care and social security.

And for people at risk of discrimination because of:

 • their race;
 • ethnic origin;
 • nationality;
 • sex;
 • sexual orientation;
 • age;
 • or disabilities.

Lawyer helpline:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 10 - 14
Phone 22 498 15 26
E-mail: maszprawo@ptpa.org.pl

It is also possible to schedule a meeting with a lawyer in the PSAL office, also in the afternoon (until 18.00).
Please read the legal and psychological counseling regulations.

Project coordination Att. Karolina Kędziora, contact: kkedziora@ptpa.org.pl

"You have the right to equal treatment. Legal and psychological counseling for persons and families at risk of discrimination" is funded by the City of Warsaw.

Partnerzy i sponsorzy