Menu

PTPA pyta Ministra Sprawiedliwości o statystyki dotyczące dyskryminacji

W związku z wejściem w życie ustawy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, PTPA przesłało pismo do MS z zapytaniem o prowadzenie przez resort szczegółowych statystyk dotyczących postępowań sądowych w tym zakresie.

 

Treść pisma

 

Warszawa, 21 stycznia 2011 r.


Sz. P.

Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WarszawaW imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji prawników działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmym zapytaniem dotyczącym prowadzonych przez kierowany przez Pana resort statystyk odnośnie spraw o dyskryminację, które zawisły przed polskimi sądami.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254 poz. 1700). Na mocy tej ustawy, każdy, kto czuje się dyskryminowany z powodu swojej płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, wieku, religii, wyznania, światopoglądu, orientacji seksualnej lub narodowości w różnych dziedzinach życia może wykorzystać przewidziane ustawą środki prawne, przede wszystkim wystąpić o odszkodowanie za naruszenie prawa do równego traktowania. Jak wynika z ustawy, w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informację, czy Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza monitorować liczbę wszczynanych postępowań sądowych o naruszenie zasady równego traktowania i utworzyć odrębne statystyki dla spraw wynikających z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania? Prosimy również o informacje, czy w przypadku planów utworzenia tego typu statystyk, statystyki te obejmą osobno podstawy dyskryminacji oraz dziedziny życia, których postępowania te będą dotyczyć.

Zdaniem członków kierowanego przeze mnie stowarzyszenia, utworzenie tego typu osobnych statystyk i gromadzenie odpowiednich danych jest jednym z niezbędnych elementów prowadzenia prawidłowej antydyskryminacyjnej polityki państwa. Bez szczegółowych danych statystycznych dotyczących zjawiska dyskryminacji niemożliwe jest bowiem prawidłowe i efektywne planowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu.Z poważaniem

_______________________

Krzysztof Śmiszek

Prezes Zarządu
Do wiadomości:

- Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz

- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbieta Radziszewska

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy