Menu

Nowy "związkowy" projekt PTPA!

W marcu br. PTPA rozpoczęło realizację projektu „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, w ramach którego zostaną przeprowadzone jednodniowe szkolenia dla przedstawicieli związków zawodowych. mające na celu podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności związkowców w kwestii rozpoznawania przejawów nierównego traktowania w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu. Dzięki szkoleniom przedstawiciele związków zawodowych: zapoznają się z obecnym stanem prawodawstwa w zakresie równouprawnienia w zatrudnieniu, zdobędą umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem potrzebującym porady prawnej w sprawie o dyskryminację a także wiedzę na temat doboru odpowiedniej metody postępowania w konkretnych sprawach.


Projekt finansowany jest ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg.

Partnerzy i sponsorzy