Niezależny organ

Z dniem 1 stycznia 2011 r., funkcję organu właściwego w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania objął Rzecznik Praw Obywatelskich, który na podstawie znowelizowanego art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania, z zastrzeżeniem, iż między podmiotami prywatnymi może, ale nie musi podejmować czynności, o których mowa powyżej (tzw. dyskrecjonalny charakter działań Rzecznika).

W związku z tym, iż z zasady, organ ten stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela wskazanych w Konstytucji RP, a więc również realizacji zasady równego traktowania, o której mowa w art. 32 („Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.“), należy się spodziewać, że organ ten będzie podejmować sprawy, które dotyczą problemu dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, również ze względu na cechy inne niż płeć, rasa, pochodzenie etniczne czy narodowość, które enumeratywnie zostały wymienione w Ustawie antydyskryminacyjnej w odniesieniu do omawianego obszaru.

Obowiązki Rzecznika, w związku z objęciem nowej funkcji to:

  1. analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób,
  2. prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
  3. opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań,
  4. wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

Jak widać powyżej, ustawodawca pominął niektóre grupy społeczne i nie objął ich ochroną przed nierównym traktowaniem w tym obszarze. Poza ochroną przed dyskryminacją w dostępie do dóbr i usług pozostają więc osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby dyskryminowane ze względu na ich orientację seksualną, czy też wyznawaną przez nich religię lub przekonania. Osoby te mogą dochodzić swoich praw posiłkując się innymi przepisami obowiązującymi w polskim prawie, choć nie są one tak skuteczne jak te, zawarte w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Partnerzy i sponsorzy