Menu

Raport alternatywny do Komitetu CEDAW

Koalicja organizacji pozarządowych, w tym PTPA, przygotowała raport alternatywny do Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet. Komitet podczas jesiennej sesji rozpatrzy raport rządowy z wykonywania Konwencji ONZ ws Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) za lata 2002 - 2010.

Grupa polskich NGOsów równosciowych, pod przewodnictwem Koalicji KARAT wskazały w raporie m.in., iż nadal w polskim systemie prawnym brak skutecznych narzędzi antydyskryminacyjnych, które w pełni zapewniałyby efektywną politykę wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Z ramienia PTPA wkład do raportu przygotował Krzysztof Śmiszek i Kaolina Kędziora.

Raport dostępny pod adresem:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/POL/INT_CEDAW_NGO_POL_18378_E.pdf 

Partnerzy i sponsorzy