Menu

Komisja Europejska przedstawiła propozycję horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej

2 lipca br. KE przedstawiła projekt nowej dyrektywy, której głównym celem jest ochrona przed dyskryminacją ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie oraz orientację seksualną. Nowa dyrektywa wprowadzi zakaz dyskryminacji w takich sferach jak zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, edukacja, dostęp do dóbr i usług, które są dostępne publicznie. Projekt dyrektywy jest częścią „pakietu antydyskryminacyjnego” przygotowanego przez Komisję Europejską, który przewiduje również powołanie sieci ekspertów rządowych do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, a także zwiększenie wysiłków w celu minimalizacji wykluczenia społecznego Romów.

Więcej informacji http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=373&furtherNews=yes

Partnerzy i sponsorzy