Menu

Komisja Europejska wszczęła oficjalną procedurę przeciwko Polsce

28 stycznia br. Komisja Europejska przesłała tzw. uzasadnioną opinię z uwagi na niewdrożenie przez Polskę przepisów antydyskryminacyjnych.

Postępowanie dotyczy przepisów Dyrektywy 2000/78/WE dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Główne zarzuty KE to pominięcie zakazem dyskryminacji niektórych kategorii m.in. stażystów, a także brak pełnej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.

Informacja prasowa KE

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=670&furtherNews=yes

Partnerzy i sponsorzy