Pomoc prawna/ Legal aid

Z porad można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych.

tel. 514 502 260

e-mail:   maszprawo@ptpa.org.pl

Nieodpłatnego wsparcia psychologicznego udziela Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń - Centrum terapii.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Regulamin pomocy prawnej

 1. Prawnicy i prawniczki PTPA udzielają bezpłatnych porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących dyskryminacji.
 2. PTPA zastrzega sobie możliwość odmówienia pomocy prawnej w przypadku, gdy sprawa nie dotyczy kwestii nierównego traktowania lub nie ma charakteru precedensowego.
 3. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie prawnika lub prawniczki PTPA co do możliwości i zakresu udzielenia porady prawnej, co oznacza, że nawet sprawa, która zawiera motyw dyskryminacyjny może zostać nie objęta pomocą prawną.
 4. Pomoc prawna udzielana przez PTPA jest bezpłatna. W niektórych, uznanych przez PTPA za uzasadnione przypadkach klient lub klientka może zostać poproszony/na o partycypację w kosztach sądowych w sytuacji wytoczenia powództwa przez PTPA.
 5. W przypadku niepodjęcia sprawy do prowadzenia PTPA może udzielić do trzech porad prawnych drogą mailową lub telefoniczną. Dotyczy to wyłącznie spraw, w których prawnik lub prawniczka PTPA stwierdzi przejawy dyskryminacji. 
 6. Zadanie pytania prawnego drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna do objęcia Państwa sprawy pomocą prawną ze strony PTPA.

 1. PSAL lawyers provide free legal aid only on issues related to discrimination.
 2. The PSAL reserves the right to refuse legal assistance if the case does not concern the issue of unequal treatment or is not a leading case.
 3. Each case is subject to the individual assessment of a PSAL lawyer regarding possibilities and scope of legal aid, which means that even a case that includes a discriminatory characteristic may be excluded from legal aid.
 4. Legal aid provided by PSAL is free of charge. In some cases, a client may be asked to participate in court costs when PSAL submits a case.
 5. In the event of refusal of legal aid, PSAL may provide up to three legal aids by e-mail or telephone. This only applies to cases where a PSAL lawyer identifies discriminatory characteristics.
 6. Legal inquiries by post, telephone or e-mail are treated as consent to the processing of personal details. The consent may be revoked at any time. Your consent to the processing of personal details is required to cover your legal issues with PSAL.

Partnerzy i sponsorzy