Menu

Opis projektu

Listopad 2022 – Kwiecień 2024

Partner projektu: Press Club Polska
 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Partnerem - Press Club Polska, serdecznie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy redakcji oraz podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną, do udziału w innowacyjnej Akademii Równych Mediów, powołanej w ramach utworzonego przez PTPA projektu „Równe media dla demokracji w Polsce”.
 
Akademia Równych Mediów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania zgłaszane przez środowisko dziennikarskie, spośród których szczególną uwagę zwraca brak standardów równościowych w redakcjach oraz niedostateczna reprezentacja w debacie publicznej osób należących do grup mniejszościowych.
 
Projekt zakłada kompleksowe wzmacnianie standardów równościowych w polskich mediach w Polsce poprzez:
•      działania edukacyjne i pogłębiające współpracę redakcji w ramach Akademii Równych Mediów;
•      utworzenie Równościowych standardów pracy w redakcjach oraz Bazy Wiedzy dostępnej dla osób dziennikarskich w całym kraju;
•      bezpłatne poradnictwo prawne dla dziennikarek i dziennikarzy w trakcie trwania projektu. 
 
 
W ramach Akademii Równych Mediów, od kwietnia 2023r. do marca 2024r., odbędą się cztery dwudniowe zjazdy, podczas których uczestniczki i uczestnicy (15 osób) z co najmniej pięciu redakcji i podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną wezmą udział w szkoleniach i warsztatach. Działania edukacyjne dotyczyć będą m.in. standardów równościowych w pracy dziennikarskiej, praw osób wykonujących zawód dziennikarza w relacji z władzą oraz standardów równościowych w redakcji jako miejscu pracy.
Szkolenia przeprowadzą eksperci i ekspertki w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego, mediów, etyki zawodowej, równościowego języka czy przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. 
Akademia Równych Mediów, obok swojego edukacyjnego waloru, ma także zainicjować wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń dziennikarzy i dziennikarek, biorących udział w projekcie.
 
Uczestniczki i uczestnicy Akademii, przy wsparciu osób eksperckich, opracują wzór „Równościowych standardów pracy w redakcji”, które będą dotyczyły zarówno treści dostarczanych odbiorcom, jak i rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji jako miejsca pracy.
 
Dodatkowym efektem działań osób uczestniczących w Akademii Równych Mediów będzie utworzenie ogólnodostępnej Bazy Wiedzy, dotyczącej rekomendowanych standardów pracy dziennikarzy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku równego traktowania oraz praw dziennikarza w relacji z władzą.
W bazie, dostępnej dla osób dziennikarskich i redakcji z całej Polski, obok wypracowanego wzoru „Równościowych standardów pracy w redakcji” zamieszczone zostaną również artykuły, podcasty, webinary, tłumaczenia raportów i wybrane orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych.
 
W ramach projektu uruchomione zostanie także bezpłatne poradnictwo prawne dla dziennikarek/dziennikarzy i redakcji z całej Polski, którego udzielać będą wykwalifikowane prawniczki i prawnicy współpracujący z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Poradnictwo dotyczyć będzie zarówno bezpieczeństwa w relacji z władzami, zasad etyki zawodowej czy przeciwdziałania patologiom zatrudnienia tj. dyskryminacja, molestowanie seksualne i mobbing. 
 
Partnerem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego w realizacji projektu Akademia Równych Mediów jest Press Club Polska, organizacja pozarządowa zajmująca się podnoszeniem kwalifikacji dziennikarzy i dziennikarek w Polsce oraz dbająca o prawa obywateli i obywatelek do uzyskiwania rzetelnych informacji.
 
Projekt realizowany jest z dotacji programu „Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy Norweskich.

Partnerzy i sponsorzy