Menu

Wsparcie prawne dla ofiar dyskryminacji

Czas trwania projektu: styczeń 2013 - październik 2013 

Głównym celem projektu było zapewnienie ofiarom dyskryminacji specjalistycznego i profesjonalnego poradnictwa prawnego. Projekt adresowany był do osób fizycznych, które doświadczyły w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnosprawności. Projekt miał na celu także m.in. popularyzację przepisów antydyskryminacyjnych i umożliwienie praktycznego ich stosowania przez obywateli. Poradnictwo prawne obejmowało udzielanie porad w biurze PTPA (bezpośrednie konsultacje z prawnikiem) oraz udzielanie porad w formie konsultacji telefonicznych oraz listów i e-maili. Poradnictwo prawne uzupełnione zostały działaniami o charakterze informacyjnym, m.in. poprzez opracowanie specjalnego poradnika antydyskryminacyjnego.


Projekt finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Prawo i Obywatel VII

Partnerzy i sponsorzy