Menu

Dyskryminacja osoby niewierzącej w dostępie do studiów podyplomowych

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) informuje, że w dniu 18 października 2017 r. (środa) odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie sądowo-administracyjnym wszczętym przez pana Marka Joppa ws. decyzji Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przedmiocie nieprzyjęcia na studia podyplomowe. 

Pan Marek Jopp, osoba niewierząca, w swojej skardze dowodzi naruszenia przepisów o zakazie dyskryminacji z powodu wyznania przez Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który zdecydował się nie przyjąć go na studia podyplomowe „Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie”. Powodem odmowy przyjęcia na studia był brak dostarczenia przez skarżącego dokumentu w postaci opinii proboszcza.   

Postępowanie sądowe jest precedensowym, pierwszym tego typu postępowaniem w Polsce i dotyczy dyskryminacji na tle religijnym w dostępie do edukacji. Przedmiotem postępowania sądowego jest także zagadnienie możliwości wykluczania kandydatów na studia prowadzone przez szkołę kierującą się określonymi wartościami religijnymi, w przypadku, gdy studia te finansowane są ze środków publicznych.   

Rozprawa odbędzie się w dniu 18 października br. o godz. 10.05 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, sala A, ul. Jana Kazimierza 5. 

PTPA jest organizacją prawniczą, która zapewniła skarżącemu pełnomocnika procesowego. Sprawę prowadzi pro bono adwokat Jakub Witkowski.

Partnerzy i sponsorzy