Menu

Dwie nowe organizacje w Koalicji na Rzecz Równych Szans

Do grona organizacji tworzących Koalicję na Rzecz Równych Szans przystąpiły dwie kolejne organizacje: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza oraz Fundacja Klinika Rządzenia. Witamy!

Syowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest promocja idei równości małżeńskiej i wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.

Fundacja Klinika Rządzenia działa na rzecz podnoszenia jakości rządzenia, wspiera realizację zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP. Jednym celów Fundacji jest również działanie na rzecz realizacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji oraz zwalczania dyskryminacji,

Partnerzy i sponsorzy