Menu

Wystąpienie Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premiera

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans wystąpiły do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku środków finansowych na realizację tzw. ustawy równościowej.

Treść pisma

 

Warszawa, 21 lutego 2011r.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Pani
Elżbieta Radziszewska
Sekretarz Stanu
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania


Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

W związku z niepokojącymi publikacjami medialnymi dotyczącymi sytuacji finansowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który od 1 stycznia 2011 r. pełni nową, bardzo ważną funkcję tzw. krajowego organu ds. równego traktowania, zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2011 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał nowe kompetencje w dziedzinie zwalczania dyskryminacji. Rzecznik na mocy nowej ustawy jest zobowiązany do analizowania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób, prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, opracowywania i wydawania niezależnych sprawozdań i zaleceń odnośnie problemów związanych z dyskryminacją. Kompetencje te nadano Rzecznikowi w efekcie implementacji szeregu dyrektyw unijnych regulujących zasadę równego traktowania.
Jak wynika z niedawnych publikacji prasowych (m.in. w Gazecie Wyborczej), w ślad za nadaniem nowych kompetencji, nie poszły dodatkowe środki finansowe na ich praktyczną realizację. Sytuację, w której krajowy organ ds. równego traktowania nie dysponuje żadnymi środkami, pozwalającymi na wspieranie ofiar dyskryminacji, uważamy za niewypełnienie zobowiązań wynikających z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych i lekceważenie jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej jaką jest równe traktowanie. Co więcej, za wysoce niepokojące uznajemy doniesienia, z których wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych celem zawieszenia kompetencji przyznanych mu w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji. Wystąpienie, w którym problemy wewnętrzne Biura RPO są przyczyną takiego wniosku jest wydarzeniem bez precedensu w ponad dwudziestoletniej historii pracy RPO.
W związku z powyższym, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, apelują o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na poprawną realizację nowych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.


W imieniu organizacji członkowskich Koalicji na Rzecz Równych Szans


Krzysztof Śmiszek
Przewodniczący PTPA


Do wiadomości:
- Viviane Reding, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa
- Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu RP
- Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Jan Vincent-Rostowski, Minister Finansów
- media


Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) - koordynator Koalicji

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"

Kampania Przeciw Homofobii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Lambda Warszawa

Amnesty International

Lambda Bydgoszcz

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja Równości

Koalicja Karat

Fundacja Trans-Fuzja

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja MaMa

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Autonomia

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

FORUM 50+

Fundacja TUS

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Instytut Podkarpacki

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Stowarzyszenia Romów w Polsce

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,
Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"

Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

Forum Żydów Polskich

Fundacja Bez Dyskryminacji

Fundacja Nasza Przestrzeń

Fundacja Wiedza Lokalna

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Partnerzy i sponsorzy