Menu

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima o potrzebie zmian kodeksu cywilnego

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Proces ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Konferencja odbyła się Łodzi w dniu 17 listopada br.

Konferencja została poświęcona problemowi ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Konwencja ta została podpisana przez przedstawiciela państwa polskiego w marcu 2007 r., jednakże do tej pory nie została ratyfikowana. Osoby żyjące z niepełnosprawnością w Polsce od dwóch lat próbują zwrócić uwagę rządu polskiego na potrzebę jak najszybszej ratyfikacji Konwencji, co umożliwiłoby pełną realizację statusu prawnego osób niepełnosprawnych i korzystanie z wszystkich przysługujących im wolności i praw człowieka.

 

Uczestnicy konferencji wskazywali na przykłady dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, odnosząc się jednocześnie do standardów międzynarodowych praw człowieka. Przedstawiono historię aktów prawnych zapewniających osobom niepełnosprawnym pełnię wolności i praw człowieka. Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony został zagadnieniu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości realizacji czynnego prawa wyborczego.

Monika Zima przedstawiła podczas konferencji proponowane przez nią zmiany kodeksu cywilnego, dostosowujące go do przepisów Konwencji ONZ. Wskazała na niezgodność instytucji ubezwłasnowolnienia z Konstytucją RP oraz z art. 12 Konwencji, zapewniającym osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie ze zdolności do czynności prawnych. Instytucja ubezwłasnowolnienia w istniejącej obecnie formie stanowi nieuzasadnioną ingerencją w sferę praw człowieka.

Ponadto, Monika Zima zwróciła uwagę na treść art. 82 kodeksu cywilnego, który w swoim literalnym brzmieniu uznaje każdą czynność prawną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością psychiczną za nieważną z mocy prawa. Monika Zima poruszyła także problem zmiany przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie, w jakim uzależniają zawarcie małżeństwa przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie od zgody sądu, opartej na niejasnych kryteriach zdrowia przyszłego potomstwa oraz dobru małżeństwa.

Partnerzy i sponsorzy