Menu

PTPA poszukuje ekspertów na opracowanie analizy w zakresie j. migowego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego poszukuje ekspertów do sporządzenia analizy pt.: „Zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz dobre praktyki we wdrażaniu tych zobowiązań w perspektywie realizacji polityki równości na poziomie samorządowym " (termin wykonania: 30 wrzesień 2012).

Analiza jest zamawiana w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V PO Kapitał Ludzki „Równość standardem dobrego samorządu” we współpracy PTPA, Fundacji „Feminoteka” oraz Instytutu Laudator.

Od kandydatów wymagane jest doświadczenie eksperckie z zakresu polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchoniemych.

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie kryterium oferty cenowej oraz posiadanego doświadczenia.

Zgłoszenia wraz z wyceną analizy prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 14 sierpnia 2012 r. na adres:
Fundacja Feminoteka, ul. Warecka 8/91, 00-040 Warszawa
lub adres mailowy: ksmiszek@ptpa.org.pl
 

Partnerzy i sponsorzy