Niezależny organ

Z dniem 1 stycznia 2011 r., funkcję organu właściwego w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania objął Rzecznik Praw Obywatelskich, który na podstawie znowelizowanego art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania, z zastrzeżeniem, iż między podmiotami prywatnymi może, ale nie musi podejmować czynności, o których mowa powyżej (tzw. dyskrecjonalny charakter działań Rzecznika). Obowiązki Rzecznika, w związku z objęciem nowej funkcji to:

  1. analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób,
  2. prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
  3. opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań,
  4. wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

Partnerzy i sponsorzy