Niezależny organ

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania powierzyła wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania – obok Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania, z zastrzeżeniem, iż między podmiotami prywatnymi może, ale nie musi podejmować czynności, o których mowa powyżej (tzw. dyskrecjonalny charakter działań Rzecznika). Obowiązki Rzecznika, w związku z pełnieniem funkcji niezależnego organu ds. równego traktowania to:

  1. analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób,
  2. prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
  3. opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań,
  4. wydawanie zaleceń́ odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

Informacje na temat zgłaszania spraw do RPO można znaleźć na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Partnerzy i sponsorzy