Menu

Małżeństwo nie dla wszystkich?

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima-Parjaszewska wzięła udział w konferencji organizowanej w dniu 8 czerwca br. przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat regulacji art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

 

Zgodnie z brzmieniem tego artykułu „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa”. Przepis ten dyskryminuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi, ograniczając im - w sposób nieuzasadniony - prawo do zawarcia związku małżeńskiego. Wprowadzone przez ustawodawcę przesłanki: „stan umysłu nie zagraża małżeństwu” oraz „zagrożenie zdrowia przyszłego potomstwa” stanowią prowokują wiele wątpliwości. Podczas konferencji swoje stanowiska prezentowali zarówno prawnicy – przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, lekarze – specjaliści w dziedzinie psychiatrii i psychologii, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Monika Zima-Parjaszewska zwróciła uwagę na potrzebę analizy art. 12 k.r.o. na tle art. 31 ust. 3 i 47 Konstytucji oraz art. 23 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością, który gwarantuje wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, zdolnym do zawarcia związku małżeńskiego, prawo do wejścia w związek małżeński i założenia rodziny na zasadach całkowitej dobrowolności i zgody przyszłych małżonków.


 

 

 

Partnerzy i sponsorzy