Menu

PTPA poszukuje ekspertów na opracowanie analizy pt „Praktyczne możliwości pozyskiwania i wykorzystywania funduszy przez samorządy w celu realizowania polityki równościowej "

Analiza jest zamawiana w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V PO Kapitał Ludzki „Równość standardem dobrego samorządu” we współpracy Fundacji „Feminoteka”, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Instytutu Laudator. (termin wykonania: 30 wrzesień 2012).

Od kandydatów wymagane jest doświadczenie eksperckie z zakresu funduszy unijnych i/lub mechanizmów finansowania jednostek sektora publicznego.

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie kryterium oferty cenowej oraz posiadanego doświadczenia.

Zgłoszenia wraz z wyceną analizy prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 24 sierpnia 2012 r. na adres:
Fundacja „Feminoteka”
ul. Warecka 8/91
00-040 Warszawa
lub adres mailowy: info@feminoteka.pl
 

Partnerzy i sponsorzy