Menu

Wystąpienie PTPA ws. "trzynastek" dla rodziców

PTPA wystąpiło do Rzeczniczki Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, z wnioskiem o rozważenie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisu, których ogranicza prawo otrzymania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom sfery budżetowej korzystającym z uprawnień rodzicielskich.

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. (sygn. P 59/11) znowelizowano ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rozcznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, rozszerzając katalog pracowników nieobjetych nakazem przepracowania co najmniej 6 miesięcy m.in. o pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego. Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość wypłaty "trzynastki" pracownikom objętym nowelizacją jedynie za 2012 r., nie uwzględniając chociażby trzyletniego orkesu przedawnienia roszczeń ze stosunu pracy. Zdaniem PTPA przyjęte rozwiązanie narusza art. 32 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 2 Konstytucji. 

Autorem wniosku jest Maciej Kułak, pracownik PTPA. 

Partnerzy i sponsorzy