Przykłady

Przykłady z uwzględnieniem formy dyskryminacji

Dyskryminacja bezpośrednia

 • Odmowa zatrudnienia ze względu na uprzednią karalność, pomimo braku ustawowego wymogu niekaralności dla osoby która ma być zatrudniona na oferowanym stanowisku.

Dyskryminacja pośrednia

 • Wprowadzenie przez pracodawcę nakazu noszenia przez osoby zatrudnione w  sklepie firmowej odzieży, która dostępna jest w wąskim zakresie rozmiarów.

Molestowanie

 • Wyśmiewanie i poniżanie współpracownika z uwagi na jego orientacje seksualną (np. opowiadanie żartów na temat osób nieheteronormatywnych czy obraźliwe komentarze np. „cioty nie powinny tu pracować”)

Molestowanie seksualne

 • Ciągłe komentowanie wyglądu współpracownicy przez kolegę z pokoju, który pomimo sprzeciwu koleżanki wciąż mówi o tym jak bardzo mu się podoba.

Przykłady z uwzględnieniem przesłanek

Wiek

 • Odmowa przyjęcia do pracy na stanowisku księgowej/księgowego osoby z powyżej 50 roku życia
 • Zwolnienie z pracy osoby tylko ze względu na osiągnięcie przez nią wieku emerytalnego

Płeć

 • Niższe wynagrodzenie dla kobiet wykonujących porównywalne zadania i posiadających porównywalne kwalifikacje co mężczyźni zatrudnieni w danym zakładzie pracy
 • Ciągłe komentowanie wyglądu współpracownicy przez kolegę z pokoju, który pomimo sprzeciwu koleżanki wciąż mówi o tym jak bardzo mu się podoba
 • Odmówienie udziału w szkoleniu kobiecie w ciąży

Orientacja seksualna

 • Zwolnienie osoby zatrudnionej z powodu udziału w Marszu Równości (dyskryminacja przez asocjację)
 • Pominięcie w zaproszeniu na jubileusz firmy partnera/partnerki osoby zatrudnionej pozostającej w związku jednopłciowych pomimo kierowania zaproszeń do partnerów/ek osób w związkach heteroseksualnych oraz osób pozostających w związkach małżeńskich

Pochodzenie narodowe

 • Odmowa zatrudnienia osoby tylko z powodu jej romskiego pochodzenia

Niepełnosprawność/stan zdrowia

 • Odmowa zakupu programu komputerowego do czytania dla osób niedowidzących dla osoby zatrudnione, która z powodu wady wzroku została zakwalifikowana jako osoba niepełnosprawna, pomimo tego, że wydatek ten obiektywnie nie pociągałby za sobą nadmiernego obciążenia finansowego dla pracodawcy

Religia

 • Zwolnienie z pracy w szkole katolickiej nauczyciela matematyki wyznającego religię prawosławną
 • Wymaganie od pracownika udziału lub rezygnacji z udziału w działalności religijnej, jako warunku zatrudnienia

Partnerzy i sponsorzy