Przykłady

  • Odmowa przyjęcia do pracy na stanowisku księgowej/księgowego osoby powyżej 45 roku życia;
  • Zwolnienie z pracy osoby tylko ze względu na osiągnięcie przez nią wieku emerytalnego;
  • Niższe wynagrodzenie dla kobiet wykonujących porównywalne zadania i posiadających porównywalne kwalifikacje co mężczyźni zatrudnieni w danym zakładzie pracy;
  • Ciągłe komentowanie wyglądu współpracownicy przez kolegę z pokoju, który pomimo sprzeciwu koleżanki wciąż mówi o tym jak bardzo mu się podoba; - Odmówienie udziału w szkoleniu kobiecie w ciąży;
  • Zwolnienie z pracy w szkole katolickiej nauczyciela matematyki wyznającego religię prawosławną;
  • Wymaganie od pracownika udziału lub rezygnacji z udziału w działalności religijnej, jako warunku zatrudnienia;
  • Odmowa zakupienia programu komputerowego do czytania dla osób niedowidzących dla pracownika który z powodu wady wzroku został zakwalifikowany jako osoba niepełnosprawna, pomimo tego, że wydatek ten obiektywnie nie pociągałby za sobą nadmiernego obciążenia finansowego dla pracodawcy;
  • Stworzenie wrogiej i uwłaczającej atmosfery w pracy poprzez wyśmiewanie, przykre oraz złośliwe uwagi odnoszące się do orientacji seksualnej; 
  • Odmówienie zatrudnienia ze względu na uprzednią karalność, pomimo braku ustawowego wymogu niekaralności dla osoby która ma być zatrudniona na oferowanym stanowisku.

Partnerzy i sponsorzy