Inne akty prawne

Ustawa o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa o systemie oświaty, w preambule zawiera ogólne wytyczne, dotyczące poszanowania zasady tolerancji, ale na tym koniec. Sama ustawa nie definiuje, czym jest dyskryminacja, jaka procedura odwoławcza jest właściwa w sprawach tego typu, a więc nie daje możliwości realnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistniałej w edukacji dyskryminacji. Ponadto, ustawa ta nie ma zastosowania do uczelni wyższych. Z kolei w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, wśród podstawowych zadań uczelni (art. 13 pkt 2) zaleca się wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Jednakże zapis ten, z punktu widzenia potencjalnej ofiary dyskryminacji, wydaje się dalece niewystarczający do uzyskania realnej ochrony prawnej.

Tak więc, o ile osoby zatrudnione w szkole/uczelni mogą skorzystać z ochrony przed dyskryminowaniem przewidzianej w Kodeksie pracy, o tyle uczniowie/studenci, których spotka dyskryminacja ze względu na cechy inne niż rasa, pochodzenie etniczne oraz narodowość (do tego odnosi się tzw. Ustawa antydysryminacyjna) zmuszeni są korzystać z regulacji prawnych, które tylko pośrednio odnoszą się do kwestii dyskryminacji, co oczywiście może mieć wpływ na skuteczność dostępnych środków prawnych w tym zakresie.

Partnerzy i sponsorzy