Menu

Wspólne wystąpienie ws. klauzuli sumienia

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przedstawiły wspólnie Trybunałowi Konstytucyjnemu swoje stanowisko w sprawie toczącej się z wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej (sygn. akt K 12/14). Wniosek Rady zmierza do uznania za niekonstytucyjne przepisów dotyczących tzw. klauzuli sumienia i określających m.in. obowiązek wskazania pacjentowi/pacjentce realnej możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce.

Wśród kwestionowanych przepisów znalazły się również te nakładające na lekarza/lekarkę obowiązek powiadomienia przełożonego o odmowie wykonania świadczenia oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej pacjenta/pacjentki. 

Zdaniem naszych organizacji wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej jest bezzasadny i uznaje wyższość wolności sumienia lekarzy/lekarek nad prawami pacjentów i pacjentek, podczas gdy obecne regulacje w żadnym stopniu nie godzą w wolność sumienia osób udzielających świadczeń medycznych.

Z pełną argumentacją PTPA i Federacji można zapoznać się w stanowisku przedstawionym Trybunałowi.

Partnerzy i sponsorzy