Menu

Równość standardem dobrego samorządu/ Equality as a standard in local government administration

Czas trwania projektu: luty 2011 - kwiecień 2014/ Duration of the project: February 2011 - April 2014

Projekt miał na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.

Głównym celem projektu było wypracowanie modelowych narzędzi wdrażania i pomiaru realizacji polityki równości w samorządach.

Opracowane zostały:

  • modelowe Standardy Równości tj. standardy jakie powinny być przestrzegane w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową; poprawne ich stosowanie zapewni skuteczną realizację polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w danym urzędzie administracji samorządowej oraz
  • kompleksowy system pomiaru realizacji polityki równościowej (tzw. Indeks Równości) w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową bazujący na wskaźnikach równości; system ten pozwolił na samodzielne dokonywanie oceny stopnia realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w danym urzędzie administracji samorządowej.

Wypracowanie powyższych narzędzi bazowało m.in. na doświadczeniach zagranicznych. Umożliwiła to współpraca z partnerami z Finlandii i Włoch.

Organizacje realizujące projekt:
Fundacja „Feminoteka” (liderka projektu)
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” Sp. z o.o.
Uniwersytet w Maceracie (Włochy)
Miasto Vantaa (Finlandia)
Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia)

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


The aim of the project was to support the  local government administration in Poland in the implementation of the constitutional and EU principles of equal treatment, including fighting discrimination based on race, ethnicity, nationality, religion and beliefs, age, sexual orientation, disability and gender.

The main objective of the project was to create model tools for implementing and measuring the implementation of equality policy in local governments.

Implemented:

  • Model Equality Standards, ie standards that should be respected within the scope of public services provided by the local administration; their proper use will ensure effective implementation of the equal treatment and anti-discrimination policy in a given local government administration office and
  • comprehensive system for measuring the implementation of equality policy (the so-called Equality Index) within the framework of public services provided by local administration based on equality indicators; the above mentioned system allowed for independent evaluation of the degree of implementation of equal treatment and anti-discrimination policy in a given local administration office.

Creating these tools was based on foreign experiences especially of partners from Finland and Italy.

Organizations implementing the project:
the "Feminoteka" Foundation (project leader)
Polish Society of Anti-Discrimination Law
Institute of Excellence in Administration and Business "Laudator"
University of Macerata (Italy)
City of Vantaa (Finland)
The Finnish League for Human Rights (Finland)

Project implemented within the European Social Fund,
Operational Programme Human Capital, Priority V. Good governance.
Intermediate Body: Ministry of Interior and Administration

Partnerzy i sponsorzy