Menu

Równość standardem dobrego samorządu

Czas trwania projektu: luty 2011 - kwiecień 2014

Projekt miał na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć.

Głównym celem projektu było wypracowanie modelowych narzędzi wdrażania i pomiaru realizacji polityki równości w samorządach.

Opracowane zostały:

  • modelowe Standardy Równości tj. standardy jakie powinny być przestrzegane w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową; poprawne ich stosowanie zapewni skuteczną realizację polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w danym urzędzie administracji samorządowej oraz
  • kompleksowy system pomiaru realizacji polityki równościowej (tzw. Indeks Równości) w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową bazujący na wskaźnikach równości; system ten pozwolił na samodzielne dokonywanie oceny stopnia realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w danym urzędzie administracji samorządowej.

Wypracowanie powyższych narzędzi bazowało m.in. na doświadczeniach zagranicznych. Umożliwiła to współpraca z partnerami z Finlandii i Włoch.

Organizacje realizujące projekt:
Fundacja „Feminoteka” (liderka projektu)
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” Sp. z o.o.
Uniwersytet w Maceracie (Włochy)
Miasto Vantaa (Finlandia)
Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia)

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

Partnerzy i sponsorzy