Menu

Poszukujemy ekspertów do sporządzenia analizy na temat: „Samorządowe programy antyprzemocowe – analiza i rekomendacje"

Minimalny zakres analizy: 1. Analiza co najmniej 30 gminnych programów antyprzemocowych w wybranych samorządach. 2. Uwzględnienie w analizie obowiązujących w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przepisów i obowiązków nałożonych na gminy. 3. Analiza osób i instytucji zaangażowanych w realizację gminnego programu. 4. Uwzględnienie w analizie kwestii przemocy ze względu na płeć. 5. Rekomendacje w zakresie gminnych progarmów antyprzemocowych.

Termin wykonania: 30 listopada 2012 r.
Objętość: min. 1 arkusz wydawniczy - 40 000 znaków typograficznych ze spacjami.

Analiza jest zamawiana w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V PO Kapitał Ludzki „Równość standardem dobrego samorządu” we współpracy Fundacji „Feminoteka”, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Instytutu Laudator.

Od kandydatów wymagane jest doświadczenie eksperckie z zakresu polityki równościowej i przeciwdziałania dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przemocowych.
Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie kryterium zaproponowanej oferty cenowej oraz posiadanego doświadczenia.

Zgłoszenia wraz z wyceną analizy prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 5 listopada 2012 r. na adres:
Fundacja „Feminoteka”

ul. Mokotowska 29a

00-560 Warszawa

lub adres mailowy: info@feminoteka.pl lub ksmiszek@ptpa.org.pl

 

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy