Menu

Kolejne stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

Koalicja na Rzecz Równych Szans przedstawiła Premierowi swoje stanowisko w sprawie kolejnego pozwu przeciwko Polsce za niewdrożenie unijnych przepisów równościowych

Treść stanowiska

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W związku ze złożeniem w dniu 4 maja br. przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kolejnego pozwu przeciwko Polsce za niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE), niżej podpisane organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans apelują o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.
Komisja Europejska w swoim pozwie zarzuciła Polsce brak transpozycji przepisów dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia. Komisja podniosła także, że w polskim prawodawstwie brakuje przepisów szczególnych zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym zakwaterowania, członkostwa w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach zawodowych, jak również dostępu do kształcenia. Podobnie, polskie przepisy dotyczące ochrony przed wiktymizacją obejmują jedynie dziedzinę zatrudnienia, z pominięciem innych dziedzin wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy.
Pragniemy przypomnieć, iż ww. procedura przeciwko Polsce to już kolejne postępowanie o nieprzestrzeganie ustawodawstwa unijnego wszczęte przeciwko naszemu krajowi. Wszczęte ostatnio przez Komisję Europejską postępowania dotyczą niewdrożenia przez Polskę przepisów równościowych dotyczących m.in. takich kwestii jak dostęp do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, ochrona przed molestowaniem seksualnym, brak niezależnego organu ds. przeciwdziałania dyskryminacji, równy dostęp do dóbr i usług dla kobiet i mężczyzn.
W związku z powyższym, apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze ukończenie działań legislacyjnych nad kompleksową i horyzontalną ustawą, która wdrożyłaby wszystkie wspólnotowe przepisy zakazujące dyskryminacji. Apelujemy także o podjęcie merytorycznego i aktywnego dialogu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się działaniami na rzecz grup dyskryminowanych. Oczekujemy, że kolejne wersje projektu ustawy, będącej od lat przedmiotem prac rządowych, będą na bieżąco konsultowane ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami reprezentującymi interesy osób narażonych na nierówne traktowanie. Po raz kolejny chcemy podkreślić, że w opinii niżej podpisanych organizacji wchodzących w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, projekt ustawy, mającej na celu wprowadzenie szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych, jest niedostatecznie konsultowany przez odpowiedzialne za niego podmioty rządowe. Takie postępowanie jest nie tylko sprzeczne z polskimi przepisami prawa regulującymi zasady opracowywania aktów prawnych, ale także z przepisami wspólnotowymi, nakazującymi organom władzy państwowej aktywne angażowanie społeczeństwa obywatelskiego w promocję przepisów antydyskryminacyjnych.

Z poważaniem

Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta
Rzeczpospolita"

Kampania Przeciw Homofobii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Lambda Warszawa

Amnesty International

Lambda Bydgoszcz

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja Równości

Koalicja Karat

Fundacja Trans-Fuzja

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja MaMa

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Autonomia

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

FORUM 50+

Fundacja TUS

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Instytut Podkarpacki

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO
HUMANUM

Stowarzyszenia Romów w Polsce

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Do wiadomości:

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady
Ministrów
- Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sejmu RP
- media

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.
.

 

Partnerzy i sponsorzy