Menu

Wystąpienie RPO ws. dyskryminacji cudzoziemców w dostępie do szkolnictwa wyższego

Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ustosunkowanie się do budzących wątpliwości przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Sprawę zasygnalizowało PTPA.

Ustawa dopuszcza tylko niektóre grupy cudzoziemców do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Z grupy tej zostali wyłączeni cudzoziemcy będący obywatelami państwa trzeciego, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej ani stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy jako osoby pozostające w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim z obywatelem polskim. Są oni zatem gorzej traktowani porównaniu do małżonków osób nie będących obywatelami polskimi. Takie nierówne traktowanie dotyka również pośrednio obywateli polskich tworzących rodzinę, gdyż wpływa negatywnie na sytuację ich małżonków np. na rynku pracy. Więcej informacji w wystąpieniu RPO.

 

Więcej infromacji tutaj  

Partnerzy i sponsorzy