Menu

Oświadczenie PTPA w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu

W związku z wypowiedzią Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania na temat zaprzestania prac rządowych nad projektem ustawy o równym traktowaniu, PTPA wystosowało następujące oświadczenie:

Warszawa, 03 sierpnia 2009 r.

Sz. P.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, wyrażam najwyższe zdumienie i zaniepokojenie informacją przekazaną w dniu 3 sierpnia br. na antenie Programu III Polskiego Radia przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietę Radziszewską, w sprawie najbliższych planów legislacyjnych rządu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Pani Minister przekazała opinii publicznej informację, z której wynika, że prace rządowe nad projektem ustawy o równym traktowaniu zostały wstrzymane i że rząd nie widzi potrzeby przyjmowania nowych zapisów antydyskryminacyjnych, gdyż, jak stwierdziła Pani Minister, Polska zdążyła już wdrożyć większość równościowej legislacji wspólnotowej. Pani Minister przekazała również informację, jakoby nie groziły Polsce żadne kary w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Pragniemy podkreślić, że stanowisko takie sprzeczne jest z obowiązkami Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który zobowiązany jest do pełnego wdrożenia zapisów szeregu dyrektyw wprowadzających zasadę równego traktowania bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię i przekonania, nie tylko w sferze zatrudnienia, ale w tak ważnych dziedzinach jak edukacja, opieka zdrowotna, opieka społeczna, dostęp do dóbr i usług, jak również w odniesieniu do zatrudnienia niepracowniczego.

Poza dziedziną zatrudnienia pracowniczego (gdzie część zapisów wspólnotowych wciąż czeka na poprawną implementację), Polska niestety nie wdrożyła żadnych przepisów antydyskryminacyjnych, co jest powodem kilku już oficjalnie wszczętych przez Komisję Europejską postępowań karnych przeciwko naszemu krajowi. Informacje przekazane przez Minister Radziszewską jakoby Polsce nie groziły żadne kary stoją w oczywistej sprzeczności z licznymi już wszczętymi przez Komisję Europejską postępowaniami o złamanie prawa wspólnotowego. Konsekwencją niewdrożenia prawa równościowego do polskiego porządku krajowego będą nie tylko wysokie kary, których koszt poniosą wszyscy obywatele Polski, ale także brak skutecznych narzędzi prawnych, za pomocą których Polacy i Polki będą mogli dochodzić swych praw. Utrzymywanie dłużej sytuacji, gdzie Polska jako jedyny kraj UE nie posiada kompleksowego prawa antydyskryminacyjnego skutkuje najniższą ochroną przed nierównym traktowaniem w całej Wspólnocie.

Wobec powyższego, apeluję o jak najszybsze wdrożenie wszystkich przepisów antydyskryminacyjnych dyrektyw unijnych i podjęcie konstruktywnego i poważnego dialogu nie tylko ze społeczeństwem obywatelskim, ale także z instytucjami unijnymi w tej sprawie.

Z poważaniem

Karolina Kędziora

Prezeska Zarządu

Do wiadomości:

- Vladimir Spidla, Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission, 200 rue de la Loi, 1049 Brussels, Belgia

- Belinda Pyke, Director, Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission, B-1049 Brussels, Belgia

- Mikołaj Dowgielewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

- Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa

- media

 

Partnerzy i sponsorzy