Menu

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Apel PTPA do Premiera

3 grudnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji, PTPA zaapelowało do Premiera RP o jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań celem ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Warszawa, 03 grudnia 2009 r.

Sz. P.Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, zwracam się o podjęcie wszelkich niezbędnych działań prowadzących do ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz Protokołu Fakultatywnego do Konwencji, uchwalonych w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.Konwencja jest międzynarodowym aktem prawnym, którego celem jest promowanie, ochrona oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania ze wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka oraz promowanie poszanowania dla ich godności osobistej. Konwencja ma istotne znaczenie z wielu powodów. Po pierwsze, uzupełnia wcześniej przyjęte konwencje ONZ dotyczące praw człowieka. Po drugie, jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny takiej rangi, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Po trzecie natomiast, jest to pierwsza konwencja z zakresu praw człowieka przyjęta przez ONZ w XXI wieku.

W imieniu Polski w dniu 30 marca 2007 r. Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych podpisała A. Kalata, ówczesna Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie J. Kaczyńskiego. Polska odmówiła jednakże podpisania Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.Szanowny Panie Premierze, w swoim exposé wygłoszonym w dniu 23 listopada 2007 r., zwracając uwagę na „solidarność z niepełnosprawnymi”, przekonywał Pan o wystąpieniu kierowanego przez Pana rządu do Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o ratyfikację Konwencji.Niestety, do dnia dzisiejszego nie skierował Pan do Sejmu projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację Konwencji. Tymczasem Konwencja, jak wskazywał Kofi Anan w dniu uchwalenia Konwencji, jest „obietnicą nowej ery” dla osób żyjących z niepełnosprawnością. Jest to dokument, który podkreśla, że osoba niepełnosprawna powinna w sposób pełny i efektywny uczestniczyć w życiu społecznym i integracji społecznej na zasadach niedyskryminacji. Ponadto, Konwencja wskazuje na wagę indywidualnej autonomii osoby niepełnosprawnej i jej samodzielności, a w tym prawa do własnych wyborów. Akt ten jest ogromnym krokiem międzynarodowej społeczności w kierunku określenia i uznania nowoczesnego modelu niepełnosprawności - przejścia od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Pragnę podkreślić, że ratyfikacja Konwencji stanowi podstawowy krok w zakresie popierania, ochrony i właściwej realizacji praw człowieka oraz podstawowych swobód wszystkich osób żyjących z niepełnosprawnością. Oczywiście pełna implementacja Konwencji ONZ wymaga podjęcia nie tylko działań legislacyjnych, które dostosują prawo polskie do międzynarodowych standardów, ale także działań edukacyjnych. Wobec powyższego, apeluję o podjęcie wszelkich działań zmierzających do jak najszybszej ratyfikacji przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych wraz z Protokołem Fakultatywnym.

Z poważaniem

Monika Zima

Członkini Zarządu

Polskiego Towarzystwa Prawa Antydskryminacyjnego

Do wiadomości:

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

- Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa

Partnerzy i sponsorzy