Menu

Pierwsze w Polsce Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.

W roku akademickim 2011/2012 zostaną otworzone pierwsze w Polsce Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming. W odpowiedzi na wymogi Unii Europejskiej wyposażą
one studentki i studentów w kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru polityki równościowej, kulturowej i społecznej tożsamości płci oraz w umiejętność analizy genderowej. Student(k)om zostaną przybliżone takie zagadnienia i problemy jak edukacja równościowa, wyrównywanie szans oraz walka z wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Program oparty jest na najlepszych międzynarodowych wzorach i pozwala skupić się na wybranych aspektach polityki społecznej oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Zapewnia także możliwość poznania i praktycznego wykorzystywania technik i narzędzi potrzebnych do efektywnego włączania polityki równościowej w obszary działania w praktycznie wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego i społeczno-politycznego.
Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.
Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (9.00-16.00) raz lub dwa razy w miesiącu.
Zajęcia poprowadzą m.in.: prof. M. Płatek, dr E. Lisowska, dr Z. Łapniewska, W. Nowicka, J. Białas, K. Kędziora, M. Rawłuszko, S. Spurek, B. Limanowska, E. Rutkowska, M. Tarasiewicz, A. Siekiera, K. Sekutowicz, M. Branka, dr J. Kubisa.
Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Data planowanego rozpoczęcia studiów: 29.10.2011. Rekrutacja na studia trwa do 27.10.2011.
Koordynatorka Podyplomowych Studiów Gender Mainstreaming IBL PAN: Grażyna Latos, tel.: 793-331-405, dyżur w październiku br.: czwartki, pokój. 134 IBL PAN, godz. 14.00 – 15.00
Kierowniczka Studiów: dr Monika Rudaś-Grodzka
Więcej informacji: www.genderstudies.pl - zakładka Gender Mainstreaming
Uwaga: uczestniczki kursu Szkoła Gender Mainstreaming IBL PAN mogą otrzymać zaliczenie pierwszego semestru studiów i rozpocząć naukę w semestrze drugim, są też zwolnione z opłaty za wpisowe. Ustalono również promocyjną cenę na zapisy grupowe z poszczególnych instytucji.


 

Partnerzy i sponsorzy