Pro Bono dla równości – wsparcie społeczeństwa obywatelskiego/ Pro Bono for Equality - supporting civil society

Projekt trwa od 01/07/2019 – 30/06/2021 r.

Cele projektu:

 1. Budowanie lokalnych platform współpracy pomiędzy osobami wykonującymi zawody prawnicze, a nieoczywistymi dla nich dotychczas partnerami społecznymi w odpowiedzi na populistyczne tendencje autorytarne, zagrożenie demokracji i łamanie praw człowieka w Polsce.

 2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia demokracji i praw człowieka poprzez:

 • wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i wzmocnienie ich w walce o swoje prawa;

 • zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat istotnej roli jaką w demokracji odgrywają osoby wykonujące zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości.

Zadania projektu:

 • Budowanie sieci osób wykonujących zawody prawnicze, które silnie identyfikują się z demokracją, prawami człowieka i zasadą równego traktowania, np. poprzez zapewnienie im platformy komunikacji i wymiany doświadczeń;

 • Budowanie współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a lokalnymi korporacjami prawniczymi i innymi podmiotami z różnych sektorów, którzy do tej pory nie byli oczywistymi partnerami w obronie demokracji, praw człowieka i zasady równego traktowania, tj. związki zawodowe, nauczyciele, harcerze, dziennikarze, stowarzyszenia studentów, władze lokalne, kadra akademicka;

 • Zachęcanie prawników do reprezentowania osób doświadczających dyskryminacji przed sądami krajowymi w celu zwiększenia ich poczucia sprawiedliwości i równości społecznej, a także wzrostu zaufania do wymiaru sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa w różnorodnym społeczeństwie

Koordynatorką projektu jest Karolina Kędziora.

Projekt zrealizowany jest ze środków    Open Society Foundations


Pro Bono for Equality - supporting civil society
Project Period: 07/2019 – 06/2021

Project Objectives:

 1. To build resistance to illiberal tendencies, threats to democracy and human rights violations in Poland by creating local cooperation platforms between the legal environment and other unobvious partners.

 2. To raise public awareness of the importance of democracy and human rights by:

 • supporting victims of discrimination and strengthening them in the fight for their rights;

 • increasing public knowledge on the role of lawyers and judiciary system in a democratic society.

Project tasks:

 • Building a community of lawyers identifying themselves with democracy, human rights and the equal treatment principle, by providing them with tools to facilitate communication and experience sharing;

 • Networking of CSOs with local bar councils and new partners from different sectors and regions, which until now were not an obvious partners in defense of democracy, human rights and equal treatment principle, i.e. trade unions, teachers, scouts, journalists, student’s associations, local authorities, academics;

 • Encouraging lawyers to represent the victims of discrimination before national courts in order to support their sense of justice and equality in society, as well as to increase trust for justice system and security in a divers society.

  Project Coordinator: Karolina Kędziora
  The project is financed by:    Open Society Foundations

 

 

Partnerzy i sponsorzy