Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad projektem ustawy ratyfikującej Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 13 grudnia 2006 roku

Konwencja została podpisana przez Polskę dnia 30 marca 2007 roku, jednak do tej pory nie podjęto zdecydowanych kroków zmierzających do jej ratyfikacji. Koalicja podkreśliła w swoim stanowisku, że 23 grudnia 2010 roku Konwencja została także ratyfikowana przez Unię Europejską.

Koalicja w swoim stanowisku pokreśliła, że Polska powinna stworzyć odpowiednie warunki, w których osoby niepełnosprawne mogłyby w pełni korzystać ze swoich praw i wolności, przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji, która w konsekwencji prowadzi do marginalizacji społecznej oraz podejmować na tym polu działania promocyjne i edukacyjne. Zapelowano również o dołożenie wszelkich starań ku temu, aby Konwencja została ratyfikowana bez zastrzeżeń wraz z Protokołem Fakultatywnym, gdyż bez tych mechanizmów pełna realizacja praw osób z niepełnosprawnościami nie będzie możliwa.

Treść stanowiska Koalicji na Rzecz Równych Szans

Partnerzy i sponsorzy