Menu

Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego/ Monitoring the application of the anti-discrimination law by the Polish judiciary

Czas trwania projektu: styczeń 2012 - luty 2013/ Duration of the project: January 2012 - February 2013

Celem nowego projektu było skontrolowanie tego, jak sądy i wymiar sprawiedliwości w Polskie wdrażają standardy równouprawnienia oraz współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka. Działania w ramach projektu składały się z trzech podstawowych elementów. 

 • Pierwszy element, to zbadanie postaw polskich sędziów odnośnie zagadnienia równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak w szczególności wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność.
 • Drugim elementem projektu była analiza akt sądowych dotyczących spraw o dyskryminację rozpatrywanych przez polskie sądy.
 • Trzecim elementem było zbadanie poziomu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wymiaru sprawiedliwości oraz poznanie oczekiwań NGO’s wobec możliwości udziału w procesie stosowania prawa.

Dzięki projektowi uzyskany zostanie obraz dotyczący:

 • postaw sędziów wobec problematyki dyskryminacji;
 • stosowania przez sądy standardów europejskich w zakresie równego traktowania;
 • współpracy sędziów z ekspertami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promowania zasady niedyskryminacji;
 • interpretacji przez sędziów przepisów polskiego prawa antydyskryminacyjnego.

Zebrany podczas badań materiał pozwolił również na sformułowanie rekomendacji, co do ewentualnych sposobów zwiększenia efektywności stosowania przepisów antydyskryminacyjnych. Informacje na temat podejścia sędziów do kwestii zakazu dyskryminacji pozwolą na podjęcie kroków zmierzających do ewentualnego wprowadzania długofalowych zmian, m.in. poprzez uzupełnienie curriculum szkoleń sędziów w tym zakresie.

Osoby zaangażowane w realizację projektu na stanowiskach eksprtów/eksperte, konsultantów/konsultantek, wolontariuszy/wolontariuszek: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Ewa Rutkowska, Anna Czerwińska, Joanna Piotrowska, dr Magdalena Grabowska, Aleksandra Szczerba - Zawada, Katarzyna Dębska.

Projekt jest realizowany ze środków     Fundacji im. S. Batorego.


The purpose of the new project was to examine how courts and the judiciary in Poland implement gender equality standards and work with human rights NGOs. The activities of the project consisted of three basic elements.

 • The first element was to examine the attitudes of Polish judges on gender issues and to prevent discrimination on grounds such as age, sex, nationality, race, sexual orientation and disability.
 • The second element of the project was the analysis of the court files concerning the cases of discrimination examined by the Polish courts.
 • The third element was the examination of the level of cooperation between non-governmental organizations dealing with discrimination and the judiciary, as well as assessing the NGO's expectations for participation in the process of applying the law.

The project will give the full picture of:

 • attitudes of judges towards the issue of discrimination;
 • European standards of equal treatment;
 • the cooperation between judges and experts/non-governmental organizations working to promote the principle of non-discrimination;
 • interpretation of the legal provisions of the Polish anti-discrimination law.

The material obtained during the study also enabled making recommendations on possible ways to increase the effectiveness of anti-discrimination legislation. Information on judges' approach on ban of discrimination will allow for steps to be taken to make possible long-term changes, including adding necessary trainings to the curriculum.

Experts / consultants / volunteers involved in the implementation of the project: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Ewa Rutkowska, Anna Czerwińska, Joanna Piotrowska, dr Magdalena Grabowska, Aleksandra Szczerba - Zawada, Katarzyna Dębska.

The project is financed by the     Foundation. S. Batory.

 

Partnerzy i sponsorzy