Menu

Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego

Czas trwania projektu: styczeń 2012 - luty 2013

Celem nowego projektu było skontrolowanie tego, jak sądy i wymiar sprawiedliwości w Polskie wdrażają standardy równouprawnienia oraz współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka. Działania w ramach projektu składały się z trzech podstawowych elementów. 

  • Pierwszy element, to zbadanie postaw polskich sędziów odnośnie zagadnienia równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak w szczególności wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność.
  • Drugim elementem projektu była analiza akt sądowych dotyczących spraw o dyskryminację rozpatrywanych przez polskie sądy.
  • Trzecim elementem było zbadanie poziomu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wymiaru sprawiedliwości oraz poznanie oczekiwań NGO’s wobec możliwości udziału w procesie stosowania prawa.

Dzięki projektowi uzyskany zostanie obraz dotyczący:

  • postaw sędziów wobec problematyki dyskryminacji;
  • stosowania przez sądy standardów europejskich w zakresie równego traktowania;
  • współpracy sędziów z ekspertami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promowania zasady niedyskryminacji;
  • interpretacji przez sędziów przepisów polskiego prawa antydyskryminacyjnego.

Zebrany podczas badań materiał pozwolił również na sformułowanie rekomendacji, co do ewentualnych sposobów zwiększenia efektywności stosowania przepisów antydyskryminacyjnych. Informacje na temat podejścia sędziów do kwestii zakazu dyskryminacji pozwolą na podjęcie kroków zmierzających do ewentualnego wprowadzania długofalowych zmian, m.in. poprzez uzupełnienie curriculum szkoleń sędziów w tym zakresie.

Osoby zaangażowane w realizację projektu na stanowiskach eksprtów/eksperte, konsultantów/konsultantek, wolontariuszy/wolontariuszek: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Ewa Rutkowska, Anna Czerwińska, Joanna Piotrowska, dr Magdalena Grabowska, Aleksandra Szczerba - Zawada, Katarzyna Dębska.

Projekt jest realizowany ze środków Fundacji im. S. Batorego.

Partnerzy i sponsorzy