Menu

PTPA wzięło udział w drugim Powszechnym Okresowym Przeglądzie Praw Człowieka w Polsce (Universal Periodic Review)

W dniu 30 maja 2012 roku w Genewie w siedzibie ONZ, odbył się drugi Powszechny Okresowy Przegląd Praw Człowieka (Universal Periodic Review), podczas którego przedstawiciele rządu polskiego przedstawili raport na temat przestrzegania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka.

W Przeglądzie Polski udział wzięło 48 państw z całego świata, które zadawały pytania i przedstawiały rekomendacje. Zdaniem Rady, Polska powinna skuteczniej walczyć z dyskryminacją rasową, antysemityzmem oraz innymi przejawami dyskryminacji wobec osób innego niż polskie pochodzenia, "szczególnie muzułmanów, Romów i osób pochodzących z Afryki".

Ponadto rekomendacje dotyczyły: finansowania działalności Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania oraz RPO, ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, penalizacji przestępstw z nienawiści np. w odniesieniu do osób LGBTI.
Wiecej rekomendacji dostępnych  na stronie:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights30May2012pm.aspx
Dokumenty dotyczące sesji:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLSession13.aspx
 

Partnerzy i sponsorzy