Menu

Seminarium "Przestępstwa z nienawiści - projekt nowelizacji kodeksu karnego"

Zapraszamy na seminarium dotyczące przygotowanego przez organizacje pozarządowe projektu nowelizacji Kodeksu karnego uwzględniającego przestępstw motywowane uprzedzeniami ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową.

 

Obowiązujące w Polsce prawo karne charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem ochrony osób oraz grup społecznych przed najbardziej drastycznymi przejawami dyskryminacji, w zależności od jej motywów. Zamachy na integralność cielesną, godność lub cześć z powodów rasistowskich, ksenofobicznych lub religijnych stanowią oddzielne, kwalifikowane typy przestępstw. Jednak w sytuacji, gdy podobne czyny popełniane są w związku z płcią, orientacją seksualną, wiekiem lub niepełnosprawnością osoby lub grupy społecznej mają zastosowanie tylko typy podstawowe przestępstw służących ochronie tych dóbr.

 

Takie regulacje tworzą klimat wrogości, lekceważenia i pogardy w stosunku do osób należących do określonych grup i stwarzają atmosferę społecznego przyzwolenia na naruszania ich praw obywatelskich oraz dalszą dyskryminację.

Przemawia to jednoznacznie za potrzebą zrównania poziomu ochrony prawnokarnej przed najbardziej drastycznymi i najczęściej występującymi w
praktyce przejawami dyskryminacji. dział w seminarium wezmą specjaliści z zakresów objętych nowelizacją, a więc przemocy wobec kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób LGBT.
Po zakończeniu seminarium projekt zostanie złożony na ręce wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha i wniesiony jako projekt poselski przez posłów SLD.


Miejsce: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, ul. Próżna 8

Termin: 3 marca 2011r., czwartek

Czas: 10.00-12.10
Program seminarium (link)

Program seminarium
„PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI - PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO”

Moderacja
Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Zofia Jabłońska, koordynatorka Grupy Prawnej KPH

10.00 - 10.10
Otwarcie i przedstawienie celu seminarium
Tomasz Szypuła, Prezes Kampanii Przeciw Homofobii,
Krzysztof Kliszczyński, Przewodniczący Zarządu Lambdy Warszawa

10.10 – 10.30
Przemoc wobec osób ze względu na ich wiek
Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” (do potwierdzenia)

10.30 – 10.50
Przemoc wobec osób ze względu na ich niepełnosprawność
dr Monika Zima, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

10.50 – 11.10
Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób LGBT
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"

11.10 – 11.30
Doświadczenia ofiar przemocy ze względu na płeć
Sylwia Spurek, prawniczka legislatorka, autorka jedynego w Polsce
prawniczego Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

11.30 – 11.50
Projekt zmian w kodeksie karnym w odniesieniu do mowy nienawiści i
przestępstw motywowanych nienawiścią
Mateusz Woiński, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

11.50 – 12.10
dyskusja i podsumowanie debaty

Partnerzy i sponsorzy