Menu

PTPA wsparło w postępowaniu kasacyjnym kobietę dyskryminowaną przez organ administracji publicznej ze względu na niepełnosprawność

W dniu 21 stycznia 2013 r. złożono skargę kasacyjną w sprawie przeciwko organowi administracji publicznej, który odmawiał dostępu do awansu pracownicy cierpiącej na chorobę nowotworową. Przed Sądem Najwyższym powódkę reprezentuje współpracujący z PTPA w ramach Programu Pro Bono mec. Michał Goździk z warszawskiej kancelarii Walczyński, Kalinowski i Wspólnicy.

Skarżąca zwróciła się do PTPA o wsparcie prawne w 2011 r. Wstąpiliśmy wówczas do postępowania na etapie apelacji i złożyliśmy opinię prawną w sprawie.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 18(3a) § 3 k.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że o porównywalnej sytuacji, o której stanowi wskazany przepis, można mówić w odniesieniu do pracowników mających różny zakres obowiązków, podczas gdy w przedmiotowej sprawie należało przyjąć, że osobami znajdującymi się w porównywalnej do powódki sytuacji są osoby mające podobny do powódki zakres obowiązków i zatrudnione w tym samym, co ona departamencie.

Podniesiono również, że w sprawie istnieje istotne zagadnienie prawne: Jaki jest zakres porównywalnej sytuacji w rozumieniu art. 18(3a) § 3 k.p. i czy zgodnie z treścią tego przepisu w porównywalnej sytuacji znajdują się osoby wykonujące pracę w ramach różnych zakresów obowiązków zawodowych i w różnych jednostkach organizacyjnych pracodawcy?
 

Partnerzy i sponsorzy