Menu

PTPA wystąpiło do Pełnomoczniczki Rządu ds Równego Traktowania w sprawie konieczności zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

W związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Test-Achats i inni przeciwko Conseil des ministres, PTPA wystąpiło do Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych, które dostosowałyby polskie prawo do standardów wyznaczonych w wyroku.

 

treść pisma

 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

Sz. P.
Elżbieta Radziszewska
Sekretarz Stanu
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
KPRM
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz równości i niedyskryminacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy rząd zamierza podjąć działania legislacyjne, które będą miały na celu wdrożenie wydanego w dniu 1 marca 2011 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier przeciwko Conseil des ministres (C-236/09).
Sprawa, którą zajął się Trybunał, dotyczyła stwierdzenia nieważności ustawy, która przenosiła do belgijskiego systemu prawnego uregulowania dyrektywy Rady 2004/113/WE z 13 grudnia 2004 r., wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. W powołanym wyżej wyroku, Trybunał orzekł, iż uwzględnianie płci ubezpieczonego jako czynnika ryzyka w umowach ubezpieczeniowych stanowi dyskryminację i jest niezgodna z zasadami prawa unijnego. Trybunał orzekł także, że artykuł 5 ust. 2 Dyrektywy 2004/113/WE, przewidujący odstępstwo od ogólnej zasady składek i świadczeń jednolitych dla obu płci, jest nieważny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012 r.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o informacje, jakie działania legislacyjne zamierza podjąć polski rząd, aby uwzględnić orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powyższej sprawie. Pragnę nadmienić, że polska ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w art. 18a ust. 1 stanowi, że „zakład ubezpieczeń może proporcjonalnie różnicować składki ubezpieczeniowe i świadczenia poszczególnych osób w przypadkach, w których zastosowanie kryterium płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych”. Oznacza to, że polski ustawodawca, w chwili obecnej dopuszcza możliwość różnicowania przez ubezpieczycieli wysokości składek ubezpieczeniowych opierając się na kryterium płci.


Z poważaniem
Krzysztof Śmiszek
Prezes
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego


Do wiadomości:
- Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych
- media

 

 

Partnerzy i sponsorzy