Przepisy prawa

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. zNr 210, poz. 2135);
  • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1700);
  • Ustawa o Rzeczniku Prawa Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 147);
  • Ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93);
  • Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296);
  • Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553).

Partnerzy i sponsorzy