Menu

W styczniu 2012 roku PTPA rozpoczyna monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego

Celem nowego projektu będzie skontrolowanie tego, jak sądy i wymiar sprawiedliwości w Polskie wdrażają standardy równouprawnienia oraz współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka.

W styczniu 2012 roku PTPA rozpoczyna monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego.
Celem nowego projektu będzie skontrolowanie tego, jak sądy i wymiar sprawiedliwości w Polskie wdrażają standardy równouprawnienia oraz współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw człowieka.

Działania w ramach projektu będą składać się z trzech podstawowych elementów. Pierwszy element, to zbadanie postaw polskich sędziów odnośnie zagadnienia równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak w szczególności wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność.
Drugim elementem projektu będzie analiza akt sądowych dotyczących spraw o dyskryminację rozpatrywanych przez polskie sądy.
Trzecim elementem będzie natomiast zbadanie poziomu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wymiaru sprawiedliwości oraz poznanie oczekiwań NGO’s wobec możliwości udziału w procesie stosowania prawa.
Dzięki projektowi uzyskany zostanie obraz dotyczący:
• postaw sędziów wobec problematyki dyskryminacji;
• stosowania przez sądy standardów europejskich w zakresie równego traktowania;
• współpracy sędziów z ekspertami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promowania zasady niedyskryminacji;
• interpretacji przez sędziów przepisów polskiego prawa antydyskryminacyjnego.
Zebrany podczas badań materiał pozwoli również na sformułowanie rekomendacji, co do ewentualnych sposobów zwiększenia efektywności stosowania przepisów antydyskryminacyjnych. Informacje na temat podejścia sędziów do kwestii zakazu dyskryminacji pozwolą na podjęcie kroków zmierzających do ewentualnego wprowadzania długofalowych zmian, m.in. poprzez uzupełnienie curriculum szkoleń sędziów w tym zakresie.
 

Partnerzy i sponsorzy