Cykl bezpłatnych webinariów pt.: "Środowisko prawnicze na straży praw człowieka"/ A series of free webinars „Legal community as guardians of human rights”

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i    Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”, które poprowadzą ekspertki i ekspert w prezentowanych tematach, a będą to kolejno:

  • 27.05.2020 o godz. 17.00 – apl. adw. Kamila Ferenc, prawniczka   Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu w rozmowie z r.pr. Karolina Kędziora z PTPA nt.: "Aborcja, edukacja seksualna i inne prawa reprodukcyjne w praktyce zawodów prawniczych".
    Patronat:

        

  • 17.06.2020 o godz. 17.00 – dr Adam Ploszka, członek    Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy RPO, autor książki "Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej" w rozmowie z adw. Anna Mazurczak z PTPA nt.: "Dyskryminacja ze względu na status społeczno-ekonomiczny".

 

  • 24.06.2020 o godz. 17.00 – adw. Irmina Kotiuk, LL.M., prawniczka międzynarodowej organizacji pozarządowej    ClientEarth w Brukseli, wcześniej prawniczka Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w rozmowie z r.pr. Karolina Kędziora z PTPA nt.: "Prawo człowieka do zdrowego środowiska – od teorii do praktyki".
    Patronat:

     

Webinaria są przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach w trakcie aplikacji i wykonujących zawody prawnicze, ale do udziału zapraszamy również wszystkie inne osoby, które interesują prezentowane tematy. Będziemy mówić o prawie w sposób zrozumiały i praktyczny, posługując się przykładami i starając się odpowiedzieć na pytania, które będziecie mogli Państwo zadawać w trakcie spotkań.
Za udział w każdym z webinariów osoby wykonujące zawód radcy prawnego mogą uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Wszystkie trzy webinaria możesz obejrzeć na stronie naszego partnera    TUTAJ
Sprawozdanie z wydarzenia znajdziesz   TUTAJ.

Zobacz koniecznie:      video promujące wydarzenie.

Regulamin udziału w webinariach


TUTAJ należy się zarejestrować na wybrane spotkanie/a.
Zobacz sylwetki osób uczestniczących w spotkaniach:

       Kamila Ferenc

       Adam Ploszka

       Irmina Kotiuk

       Karolina Kędziora

       Anna Mazurczak


A series of free webinars „Legal community as guardians of human rights”
The Polish Society for Anti-Discrimination Law and the Human Rights Commission at the National Bar Council of Attorneys at Law invite you to a series of free webinars entitled "Legal community as guardians of rights", which will be led by experts in the presented topics, and they will be:

  • 27.05.2020 at 17.00 – trainee advocate Kamila Ferenc, lawyer of the    the Federation for Women and Family Planning co-founder of the Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu in conversation with the attorney-at-law Karolina Kędziora from PSAL on "Abortion, sex education and other reproductive rights in the practice of legal professions".

Patronage:

    

  • 17.06.2020 at 17.00 – Ph.D. Adam Ploszka, member of the Expert    Committee on Homelessness at the, author of the book "Public law status of an extremely poor person" in an interview with adv. Anna Mazurczak from PSAL on "Discrimination on the grounds of socio-economic status".
  • 24.06.2020 o godz. 17.00 – advocate Irmina Kotiuk, LL.M., lawyer of the international NGO       ClientEarth in Brussels, previously a lawyer at the Legal Office of the European Court of Human Rights in Strasbourg in an interview with Karolina Kędziora from the PSAL on "Human right to a healthy environment - from theory to practice".

Patronage:  


Webinars are prepared primarily for people during the application and practicing legal professions, but we also invite all other people who are interested in the presented topics. We will talk about the law in a comprehensible and practical way, using examples and trying to answer the questions that you will be able to ask during the meetings.

You can find all three webinars on our partner's website    HERE.

The event report can be found    HERE.

 

Organizatorzy/ Organizers:

Partnerzy i sponsorzy