Menu

Orzeczenie Sądu w Hamburgu dotyczące granic dopuszczalności dyskryminacji z powodu religii

Sąd pracy w Hamburgu orzekł niedawno, że odmowa zatrudnienia niechrześcijanina w chrześcijańskiej organizacji zajmującej się pomocą imigrantom (Diakonisches Werk Hamburg), stanowiła dyskryminację, pomimo obowiązywania w niemieckim prawie możliwości powołania się na opisywany kontratyp. Sąd, w wyroku z 31 stycznia uznał, że ubiegający się o pracę doradcy ds. integracji społecznej Turek (nota bene nie wyznający żadnej religii) doznał nierównego traktowania z powodu religii, a pracodawca, uzależniając jego zatrudnienie od przyjęcia przez niego chrześcijaństwa, złamał zasadę niedyskryminacji. Sąd stwierdził, że religia nie była istotnym wymogiem do odpowiedniego wykonywania tego typu pracy.

Na powyższym orzeczeniu widać więc, że uprawnienie powołania się pracodawcy na przepisy zezwalające na nierówne traktowanie na gruncie religii lub wyznania (dozwolone pod określonymi warunkami Dyrektywą Rady 2000/78/WE dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy) musi być realizowane z dużą ostrożnością. Nie każdy bowiem rodzaj zajęcia w kościele, związku wyznaniowym czy organizacji, której działalność oparta jest na takim etosie, będzie wymagał od pracownika wyznawania konkretnego systemu wartości.

Partnerzy i sponsorzy