Menu

Zaproszenie na międzynarodowe seminarium "Uciekając przed homofobią - sytuacja uchodźców LGBTI w Centralnej i Wschodniej Europie”

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii pod patronatem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mają przyjemność zaprosić na seminarium: „Uciekając przed homofobią - sytuacja uchodźców LGBTI w Centralnej i Wschodniej Europie”, które odbędzie się 28 listopada 2011 r. w Warszawie.

 

Seminarium jest częścią europejskiego projektu realizowanego przez COC Netherlands oraz VU Universiteit w Amsterdamie we współpracy z Węgierskim Komitetem Helsińskim, Avvocatura per i diritti LGBT/ Rete Lenford, oraz Europejską Radą do Spraw Uchodźców i Wypędzonych. Fundatorami projektu są Europejski Fundusz Uchodźczy, holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje biorące udział w badaniach.

 

Głównym celem seminarium jest omówienie wyników badań, przedstawiających sytuację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z powodu prześladowań na tle orientacji seksualnej i / lub tożsamości płciowej doświadczanych w krajach pochodzenia.

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy środkowo-europejskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie równości, praw człowieka, prawa do azylu, jak również władz krajowych, sędziów i nauczycieli akademickich zajmujących się prawami uchodźców.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 10 listopada 2011 roku.

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w siedzibie F. im. S. Batorego, ul. Sapieżyńska 10a w godz. 9.30 - 17.00.

program seminarium
„Uciekając przed homofobią – sytuacja uchodźców LGBTI w Centralnej i Wschodniej Europie”


9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

Część I
Sytuacja prawna uchodźców LGBTI

9.30 – 9.45 Powitanie uczestników

Anna Grodzka (posłanka na Sejm RP, prezeska Fundacji Transfuzja)
Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego);
Ernest Zienkiewicz (Dyrektor Biura Krajowego UNHCR); Tomasz Szypuła (Kampania Przeciw Homofobii

9.45 – 10.05 Ochrona prawna uchodźców LGBTI S Chelvan Prawnik w Kancelarii No 5 Chambers, ekspert w dziedzinie praw uchodźców LGBT, Wielka Brytania

10.05 – 10.55 Raport na temat sytuacji osób LGBTI w Europie – wnioski i rekomendacje Sabine Jansen COC Netherlands

10.55 – 11.15 Polityka UNHCR wobec uchodźców LGBTI Fadela Novak Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Brukseli.

11.15 – 11.30 Sytuacja prawna uchodźców LGBTI w Centralnej i Wschodniej Europie - komentarz Agata Mayilov reprezentantka Urzędu do spraw Cudzoziemców

11.30 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

Część II
Uchodźcy LGBT w Europie Centralnej I Wschodniej

12.00 – 13.00 Sytuacja prawna uchodźców LGBTI w Europie Centralnej I Wschodniej - charakterystyka, specyfika spraw, dobre praktyki, działania NGO na rzecz uchodźców LGBTI

dyskusja: Krajowi eksperci – autorzy krajowych raportów; przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców LGBTI

Zofia Jabłońska (Kampania Przeciw Homofobii)
Katarina Fajnorova (The Human Rights League Slovakia)
Gábor Gyulai (Węgierski Komitet Helsinski)
Witold Klaus (moderator)
Bostjan Zalar (Sąd Administracyjny, Słowenia)


13.00 – 13.45 Lunch

Część III
Warsztaty

13.45 – 15.00 Warsztat Praca w grupach prowadzenie: Węgierski Komitet Helsinski

15.00 – 15.15 Ocena wiarygodności – pytania ogólne Gábor Gyulai prowadzenie: Węgierski Komitet Helsinski

15.15 – 15.35 Przerwa kawowa

Część IV

15.35– 16.30 Kwestie wiarygodności w sprawach uchodźców LGBTI (wywiady z osobami ubiegającymi się o status uchodźcy, procedura i wymogi formalne) S Chelvan Prawnik w Kancelarii No 5 Chambers, ekspert w dziedzinie praw uchodźców LGBT, Wielka Brytania

16.30 – 17.00 Podsumowanie seminarium

Sabine Jansen
Krzysztof Smiszek

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
 

 

Partnerzy i sponsorzy