Menu

Koalicja na rzecz Równych Szans spotkała się z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania

1 lutego 2012 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans spotkała się w Kancelarii Premiera z minister Agnieszką Kozłowską Rajewicz, nowopowołaną Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat planów i priorytetów biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania a także formy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biurem.
Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła m. in. uwagę na braki w tzw. ustawy antydyskryminacyjnej i konieczność jej nowelizacji w zakresie wyrównania poziomu ochrony przed nierównym traktowaniem dla wszystkich grup społecznych. Podniesiono także kwestię braku promocji przepisów antydyskryminacyjnych co skutkuje bardzo niską świadomością istnienia tych regulacji. Wskazano także na konieczność doprowadzenia do utworzenia odrębnych statystyk postępowań wszczynanych na podstawie ustawy.

Wśród kwestii, które Koalicja podniosła podczas spotkania była także konieczność jak najszybszej ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i wycofanie się z zastrzeżeń rządu do niektórych postanowień Konwencji.

Jedną z ważniejszych kwestii omawianych podczas spotkania z Pełnomocniczką była konieczność ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat przygotowywanego przez biuro Pełnomocniczki sprawozdań okresowych z wykonywania postanowień Konwencji ONZ w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowały także do Pełnomocniczki o pełne włączenie się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Ustalono także, że spotkania z organizacjami pozarządowymi i biurem Pełnomocniczki będą odbywały się regularnie i będą poświęcone konkretnym zagadnieniom w dziedzinie równego traktowania.

Partnerzy i sponsorzy