Orzeczenia niepublikowane

Rozwiązania umowy ze zleceniobiorcą z powodu udziału w Marszu Równości stanowi dyskryminację przez asocjację na podstawie Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania
Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r.,VI C 402/13, niepublikowane
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 listopada 2015 r., w sprawie V Ca 3611/14, niepublikowane

  1. Rozwiązanie ze zleceniobiorcą umowy zlecenia z powodu udziału przez niego w Marszu Równości stanowi dyskryminację przez asocjację ze względu na orientację seksualną.
  2. Uprawdopodobnienie tym różni się od przeprowadzenia dowodu, że możliwe jest stwierdzenie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością istnienia jakiegoś faktu. Ratio legis rzeczonego unormowania upatrywać należy w tym, że w szczególnych, przewidzianych w ustawie wypadkach, strona zwolniona jest z rygorystycznych formalizmów postępowania dowodowego celem jego usprawnienia, niemniej jednak uprawdopodobnienie nie może opierać się na samych tylko twierdzeniach strony. Uprawdopodobnienie roszczenia napotkać można w postępowaniu zabezpieczającym, w toku którego uprawniony winien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia.
  3. Odszkodowanie z art. 13 Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania nie podlega rozróżnieniu na naprawienie szkody majątkowej i niemajątkowej (krzywdy). Kodeks cywilny wyraźnie rozróżnia w ustawie wdrożeniowej odpowiedzialność za szkodę majątkową i niemajątkową. Dlatego też gdyby ustawodawca w istocie zechciał odróżnić w ustawie wdrożeniowej odpowiedzialność za szkodę majątkową i za krzywdę zostałoby to rozróżnione już w samej treści przepisu.


przesłanka: orientacja seksualna
obszar: zatrudnienie niepracownicze
forma: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja przez asocjację
podstawa prawna: Ustawa o Wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

załączniki:
I instancja
II instancja 

Partnerzy i sponsorzy